Politica datelor cu caracter personal (GDPR)ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de catre ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. pentru emiterea facturii, livrarea produselor, confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, etc.ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. poate notifica utilizatorii/clientii privind ofertele curente prin newsletterul saptamanal si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Utilizatorii site-ului pot solicita ștergerea informațiilor din baza de date. Orice solicitare/notificare în vederea ștergerii informațiilor din baza de date va fi trimisă de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa info@fanbaie.roDatorită faptului ca datele cu caracter personal sunt transmise pe cale electronică, societatea ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. nu poate fi făcută răspunzatoare in nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informațiilor de către persoane neautorizate.

Informațiile furnizate către ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse conform legilor in vigoare. ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. garantează respectarea drepturilor conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, de Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și de Ordonanța nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, cu modificările ulterioare.Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de client. Ne obligăm că datele cu caracter personal vor fi:* prelucrate cu bună credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale;

* colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;

* adecvate, pertinente şi neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

* exacte şi actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi respectiv prelucrate vor fi şterse sau rectificate;

* stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi prelucrate.1. Datele prelucrate

Societatea noastră poate prelucra următoarele date cu caracter personal:

* numele şi prenumele

* telefon/fax/email

* adresa sau reşedinţa

* date bancare

* imagini

⃰ semnaturaPrelucrările de date cu caracter personal se efectuează numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul, în mod expres şi neechivoc, pentru acea prelucrare.

Prin completarea datelor dvs. in formularul de creare de cont si/sau de Comanda declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza noastra de date si va dati acordul expres si neechivoc, ca toate aceste date sa fie stocate, utilizate, prelucrate, sau dezvaluite tertilor.Informatiile referitoare la cardurile bancare ale Clientilor nu sunt stocate in baza de date a site-ului fanbaie.ro, acestea fiind procesate si folosite strict de furnizorii de servicii de plata online. ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. nu este responsabil pentru eventualele probleme de securitate ale server-ului pe care sunt stocate aceste date.Consimţământul nu este necesar în următoarele cazuri:* când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;

* când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate ori a unei alte persoane ameninţate;

* când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului;

* când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;

* când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau terţului căruia îi sunt dezvăluite datele cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;

* când prelucrarea priveşte datele obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;

* când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.2. Scopul colectării datelor este îndeplinirea obiectului de activitate al societăţii, respectiv comerț, comerț on-line, furnizare de bunuri și servicii, corelat cu scopurile secundare de: reclama, marketing si publicitate si monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor si bunurilor. Furnizarea acestor date, necesare în vederea asigurării acurateţii informaţiilor şi conţinutului documentelor întocmite în exercitarea activităţii societăţii noastre, constituie o obligaţie a clientului. Refuzul furnizarii acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor.3. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari, cu consimţământul clientului: persoanei vizate, partenerilor contractuali ai ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L., furnizorilor de servicii de marketing, curierat, servicii de plata/bancare, altor companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare a produselor si serviciilor noastre, agentiilor de colectare a debitelor si/sau recuperare a creantelor.

Autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari şi în consecinţă, nu va fi necesar consimţământul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instanţele de judecată, procurori, organe de urmărire penală, dacă sunt necesare desfăşurării unei anchete).COOKIES

fanbaie.ro folosește cookies doar pentru a îmbunătăți navigarea în magazinul on-line. Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate.. Conform OUG 13/2012, vizitatorii site-ului își exprimă acordul pentru folosirea de cookies prin setările personale din browser.4. Garanţii

Conform Legii nr. 677/2001, orice persoană vizată beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, se garantează respectarea dreptului de opoziţie la prelucrarea datelor personale care vă privesc şi de a solicita ştergerea datelor, cu excepţia datelor a căror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială.

Societatii ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, îi revin următoarele obligaţii de informare:– in cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective, operatorul ii va aduce la cunoştinţă:

– identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

– scopul în care se face prelucrarea datelor;

– informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

– orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa către societatea noastră cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisa (scanata) pe email info@fanbaie.ro sau pe whatsapp 0720587229Dreptul de acces

(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L., la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:

a) informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

d) informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

e) informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24 din Legea 677/2001, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L., în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

(2) Persoana vizată poate solicita de la ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. informaţiile printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

(3) ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.Dreptul de intervenţie asupra datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L., la cerere şi în mod gratuit:

a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001

Pentru interventia asupra datelor persoana vizată va înainta ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. este obligat să comunice măsurile referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cereriiDreptul de opoziţie

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.În vederea exercitării drepturilor persoana vizată va înainta ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului.5. Încheierea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele prelucrate vor fi stocate, conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, pe durata necesară realizării scopurilor în vederea cărora au fost colectate şi ulterior prelucrate.Pentru activitatea de comert on-line durata prelucrarii datelor este perioada necesara preluarii si livrarii comenzilor on-line si pentru clientii fideli pot fi pastrate o perioada limitata de la ultima comanda, iar pentru activitatea de reclama, marketing si publicitate, pana la exercitarea dreptului de opozitie.6. Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării

ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L. ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

a. Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar cei desemnati de conducerea societatii, fiecare dintre acestia acceseaza baza de date cu propriul nume de cont si parola . Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea. In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.

b. Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de serviciu.

c. Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt parolate, au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi.

d. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pentru aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare.

(Commenting: OFF)

Modulele Cookie sunt secvente de text scurte, codificate, stocate in browserul propriu la navigarea pe Internet. Fiecare site sau aplicatie web vizitata isi va plasa propriile Cookies.

Cookies nu contin informatii personale, nu pot identifica persoane, nu contin programe software, si nu pot accesa hard-disk-ul device-ului cu care se navigheaza.

Cookies permit site-urilor sa recunoasca vizitatorii care revin si sa le ofere o experienta imbunatatita. Cookies sunt indispensabile site-urilor de comert electronic pentru functionarea cosului de cumparaturi. Un vizitator care nu accepta cookies nu poate adauga produse in cos, nu poate verifica pretul total al cosului de cumparaturi, nu poate compara produse, nu poate finaliza comanda, etc.

Un alt tip de cookies pe care utilizatorul le primeste la vizita pe www.FanBaie.ro sunt cele setate de furnizori terti de publicitate directionata, selectati de site-ul de e-commerce in scopul de a promova produse sau servicii conforme cu interesul utilizatorului (in cazul nostru Facebook si Google).

Cookie-rile FanBaie.ro sunt folosite pentru autentificarea in contul de client si shopping cart. Cookie-urile tertilor (Facebook si Google) sunt folosite pentru publicitate

Cele mai multe browsere web accepta cookies in setarile standard, dar aceste setari se pot modifica manual. Daca se doreste activarea, dezactivarea sau stergerea oricarui tip de cookies, trebuie verificate setarile browser-ului utilizat la navigare. Fiecare browser este diferit si are specificatii proprii, deci trebuie consultata documentatia tehnica oferita de acesta.

(Commenting: OFF)Aici vei gasi cele mai noi oportunitati de angajare de la FanBaie.ro Mai jos vei gasi toate posturile disponibile in aceasta perioada.


In momentul in care dai peste jobul mult dorit, nu mai sta pe ganduri si anunta-ne ca vrei sa faci parte din echipa. Tot ce trebuie sa faci este sa trimiti un mail pe adresa info at fanbaie.ro, care sa contina CV-ul tau actualizat. Daca experienta si abilitatile tale ne spun ca esti persoana potrivita pentru jobul ales, echipa noastra de recrutare sigur te va contacta. Daca ai prieteni cu profile diferite fata de tine, indruma-i aici.
Posturi disponibile, 22.01.2018

 • agent vanzari, Bucuresti
 • agent vanzari, Cluj
 • asistent marketing
 • instalator, Bucuresti
 • instalator, Cluj
 • designer, Cluj (colaborare)
 • Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.Henry David Thoreau

  (Commenting: OFF)
  S.C. ROYAL INTERIOR DESIGN S.R.L.

  Firma s-a deschis in data de 13.07.2015 cu sediul in Bucuresti si datele de identificare: CUI 34769115, Nr.Reg.Com: J40/8569/2015


  In data de 17.11.2016 firma isi muta sediul in Cluj-Napoca si are datele de identificare: CUI 34769115, Nr. Reg.Com: J12/4118/2016


  Domeniul web FanBaie.ro a fost cumpărat în data de 13.07.2015. Pe acest domeniu a fost activat magazinul online.


  Branduri comercializate sunt: RAVAK, GEBERIT, KOLO, VILLEROY & BOCH, KLUDI, GROHE, HANSGROHE, LAUFEN, IDEAL STANDARD, NOVASERVIS, FERRO, CERSANIT, AQUAFORM, HATRIA, KOLPA-SAN, ROCA, SANSWISS, DORNBRACHT, HUPE, FIMA CARLO FRATTINI, ARMATURA, ARTHEMA, FISCHER, KESSEL, PLAST-BRNO


  Principalele categorii de produse comercializate: cazi de baie, cabine de dus, mobilier de baie, baterii, obiecte sanitare,dusuri, instalatii si sifoane, accesorii baie, toalete publice, accesorii tehnologice


  Numarul produselor disponibile si listate pe shop:

  • In 2016 au fost 700
  • In 2017 au fost 1400
  • Targetul pentru 2018 este sa depasim 3000 de produse  Servicii sau produse speciale:

  cabine de dus la comanda, cabine de dus dimensiuni atipice


  Pentru persoane fizice:

  • exclusiv branduri de renume
  • preturi avantajoase  Pentru proiecte mici:

  • o gama larga de produse, inclusiv branduri economice
  • ne deplasam oriunde in tara pentru a va asista in identificarea celor mai optime solutii
  • preturi si conditii negociabile  Parteneri:


  a. curierat: www.urgentcargus.ro


  b. plati online cu cardul: www.euplatesc.ro

  c. plati online cu cardul IN RATE:


  d. firme de design si amenajari interioare: www.designultau.com (Iasi)


  Actiuni caritabile:

  decembrie 2017: Asociatia AVE Timisoara link

  (Commenting: OFF)